پروژه های اتاق تمیز • 15- اجرای سایت شربت سازی و جامدات و فضای تولید محصولات خاص داروسازی راموفارمین
 • 16- سایت سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 • 17-سایت مرکز تحقیقات وآزمایشگاه پوست و جذام
 • 18- سایت توزین داروسازی اوه سینا
 • 19- سایت سلول درمانی دانشگاه ایران
 • 20- ساخت رختکنی کارخانه داروسازی مداوا
 • 21- ساخت سالن تولید و انبار کارخانه داروسازی مداوا و اجرای نمای آن
 • 22- اجرای کلین روم و کانال کشی بخش سرم داروپخش
 • 23- ساخت کلین روم و فضای ماسونری آزمایشگاه عمومی شرکت داروپخش
 • 24- انجام تمامی فضاهای ماسونری شرکت داروپخش به مدت یکسال
 • 25- ساخت آزمایشگاه BIO شرکت داروپخش
 • 26- طراحی و ساخت سایت جامدات و بلیسترینگ شرکت داروپخش
 • 1- نظارت و مدیریت پیمان در داروسازی جالینوس سایت سافت ژل
 • 2- مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه جامدات مهردارو
 • 3- مشاوره و نظارت و همکاری در اجرای پروژه جامدات تهران نیل
 • 4-مشاوره در طراحی مجدد سایت روزدارو
 • 5- مدیریت اجرایی و طراحی و اجرای پروژه های داروسازی خوارزمی
 • 6- سایت های جامدات، قطره، نیمه جامدات، شربت سازی
 • 7- نظارت بر پروژه ساخت آنتی بیوتیک داروسازی خوارزمی
 • 8- مدیریت اجرایی پروژه داروسازی روناک
 • 9- اجرای پروژه داروسازی نوش داروآذر
 • 10- اجرای سایت جامدات پارس دارو (بصورت EPC)
 • 11- اجرا و طراحی سایت جامدات ضد سرطانی بیوانکو خوارزمی
 • 12- مدیریت اجرایی و نظارت و طراحی سایت سلول درمانی سل تک فارمد
 • 13- مدیریت مهندسی طرح پالایشگاه خون IBRF
 • 14- مدیریت و نظارت و اجرا سایت جدید تحت لیسانس داروسازی مداوا

cleanroom , کلین روم ,اتاق تمیز , اتاق تمییز , هواساز , پس باکس

تماس با ما